ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> สารสนเทศ2558 > ในสังกัด  

สารสนเทศ2558

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
ข้อมูลพื้นฐาน.xls
ข้อมูลพื้นฐานใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/9/2558 14:22SKA003-APP\plan
จำนวนครูและบุคลากร2558.xlsx
จำนวนครูและบุคลากร2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/7/2558 14:37SKA003-APP\plan
จำนวนนักเรียน  ขนาด ขยายโอกาส รายอำเภอ2558ok.xls
จำนวนนักเรียน ขนาด ขยายโอกาส รายอำเภอ2558okใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2559 11:09SKA003-APP\plan
จำนวนนักเรียนขาดแคลน2558.xls
จำนวนนักเรียนขาดแคลน2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/6/2558 14:14SKA003-APP\plan
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ2558.xls
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/6/2558 14:13SKA003-APP\plan
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส.xls
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/6/2558 14:05SKA003-APP\plan
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ2558.xls
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/6/2558 11:28SKA003-APP\plan
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา2558.xls
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/6/2558 14:07SKA003-APP\plan
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ2558.xls
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/6/2558 14:12SKA003-APP\plan
จำนวนนักเรียนรวม ขนาดโรงเรียน2558.xls
จำนวนนักเรียนรวม ขนาดโรงเรียน2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/6/2558 10:01SKA003-APP\plan
จำนวนนักเรียนรายชั้นและ ขนาดโรงเรียน2558.xls
จำนวนนักเรียนรายชั้นและ ขนาดโรงเรียน2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/6/2558 11:16SKA003-APP\plan
จำนวนน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน.xls
จำนวนน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐานใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/6/2558 14:13SKA003-APP\plan
นักเรียนจบ ม.3_57.xls
นักเรียนจบ ม.3_57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2558 16:16SKA003-APP\plan
นักเรียนจบป.6_57.xls
นักเรียนจบป.6_57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2558 16:16SKA003-APP\plan
นักเรียนรายชั้นขนาดเล็ก.xls
นักเรียนรายชั้นขนาดเล็กใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/11/2558 16:22SKA003-APP\plan
นักเรียนรายชั้นขยายโอกาส.xls
นักเรียนรายชั้นขยายโอกาสใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2559 11:09SKA003-APP\plan
นักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ57.xls
นักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2558 16:16SKA003-APP\plan
นักเรียนออกกลางคันแยกรายชั้น57.xls
นักเรียนออกกลางคันแยกรายชั้น57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2558 16:16SKA003-APP\plan
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน01_09_58.xls
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน01_09_58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/9/2558 14:22SKA003-APP\plan
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน14_01_59ok.xls
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน14_01_59okใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
20/1/2559 16:05SKA003-APP\plan
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน15_02_59ok.xls
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน15_02_59okใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/2/2559 10:46SKA003-APP\plan
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน29_01_59ok.xls
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน29_01_59okใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/2/2559 14:30SKA003-APP\plan