ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริม > การตั้งกองลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริม: การตั้งกองลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ชื่อเรื่อง

การตั้งกองลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

เนื้อความ

การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
1.โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขออนุญาตตั้งกองลูกเสือหรือขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ดำเนินการดังนี้
   1.1 ตั้งกองลูกเสือ  ให้ผู้ขออนุญาตตั้งกองลูกเสือส่งแบบคำร้อง (แบบ ลส.1) ดังแนบ พร้อมทั้งแนบสำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมอย่างน้อย B.T.C. ส่ง สพป.สข. 3 จำนวน 3 ชุด
   1.2 การขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ผู้ขอแต่งตั้งส่งใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (แบบ ลส.2) ดังแนบ พร้อมทั้งแนบสำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม จำนวน 3 ชุด ส่ง สพป.สข. 3
2. โรงเรียนที่จะขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ให้ดำเนินการดังนี้
    2.1 ต้องขออนุญาตจาก สพป.สข. 3 ก่อนนำ ลส./นน.ออกเดินทางเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
    2.2 ให้ส่งโครงการ หรือตารางการฝึกอบรม
    2.3 ให้ส่งรายชื่อลูกเสือ  เนตรนารี พร้อมผู้บังคับบัญชาที่ควบคุม
    2.4 ให้ส่งหลักฐานการทำประกันชีวิตของลูกเสือ เนตรนารีที่อยู่ค่ายพักแรมทุกคน
    2.5 ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการเดินทางไกลและแรมคืน ข้อ 273 - 279 โดยเคร่งครัด

หมดอายุ

 
สิ่งที่แนบ
การแต่งตั้งกองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ.pdf    
สร้าง เมื่อ 31/5/2556 12:25  โดย SKA003-APP\edu 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 31/5/2556 14:38  โดย SKA003-APP\edu